KÄYTTÖEHDOT


1 - TUNNISTETIEDOT: Tietoyhteiskunnan palveluita ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan 11. heinäkuuta annetun lain 32/2002 artiklan 10 mukaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi on jatkossa ilmoitettu tämän verkkosivuston haltijan tunnistetiedot: Haltija: CONCORD 2004 S.A. Yhteystiedot: 937031800 [email protected] Rekisteritiedot: Barcelonan kaupparekisteri, osa 4.116, kirja 3.455, os. 2, arkki 179, sivu 44.152, 1. kirjaus, verotunnus CIF: A-08-594467. 2 - KÄYTTÄJÄT: CONCORD 2004 S.A.:n verkkoportaalin käyttöoikeus kuuluu KÄYTTÄJILLE, jotka hyväksyvät mainitun käytön aloittaessaan tässä ilmoitetut yleiset käyttöehdot. 3 – PORTAALIN KÄYTTÖ: Verkkosivusto tarjoaa pääsyn Internet-sisältöihin, jotka ovat CONCORD 2004 S.A.:n tai sen käyttöluvan antajien omaisuutta ja joihin KÄYTTÄJILLÄ voi olla pääsyoikeus. KÄYTTÄJÄ on vastuussa portaalin käytöstä. Mainittuun vastuuseen sisältyy tarvittaessa vaadittu rekisteröityminen tiettyjen palveluiden tai sisältöjen käyttämistä varten. Mainitun rekisteröitymisen yhteydessä KÄYTTÄJÄ on vastuussa siitä, että annetut tiedot ovat todenperäisiä ja laillisia. Tämän rekisteröitymisen seurauksena KÄYTTÄJÄLLE voidaan antaa salasana, josta hän on vastuussa ja jonka asianmukaiseen ja luottamukselliseen käyttöön hän sitoutuu. KÄYTTÄJÄ sitoutuu käyttämään asianmukaisella tavalla niitä sisältöjä ja palveluita (kuten esimerkiksi chat-palvelu, keskustelufoorumit ja uutisryhmät), joita CONCORD 2004 S.A. tarjoaa portaalinsa kautta ja olemaan käyttämättä niitä mm. seuraavilla tavoilla: (i) laittomat, lainvastaiset tai vilpilliset ja oikeusjärjestyksen vastaiset tarkoitukset; (ii) luonteeltaan rasististen, muukalaisvihaa osoittavien, pornografisten, terrorismia puoltavien tai ihmisoikeuksien vastaisten sisältöjen tai propagandan levittäminen; (iii) vahingon aiheuttaminen verkkosivuston laatineen yhtiön fyysisiin tai logistisiin järjestelmiin, tai sen alihankkijoiden tai kolmansien tahojen järjestelmiin, tietokonevirusten tai minkä tahansa muiden fyysisten tai logististen järjestelmien levittäminen verkossa, jotka saattavat aiheuttaa edellä mainittua vahinkoa; (iv) muiden käyttäjien sähköpostitileille pääsyn yrittäminen ja mahdollinen tällaisten tilien käyttäminen, sekä muiden käyttäjien viestien manipuloiminen tai muuttaminen. CONCORD 2004 S.A. varaa oikeuden kaikkien sellaisten kommenttien ja lisäysten poistamiseen, jotka loukkaavat ihmisarvoa, ovat luonteeltaan syrjiviä, muukalaisvihaa osoittavia, rasistisia, pornografisia, jotka loukkaavat nuorten tai lasten oikeuksia, oikeusjärjestystä tai yleistä turvallisuutta, tai jotka haltijan käsityksen mukaan eivät ole julkaistaviksi soveltuvia. CONCORD 2004 S.A. ei missään tapauksessa ole vastuussa käyttäjien ilmaisemista mielipiteistä foorumeissa, chat-keskusteluissa tai muissa osallistumisen mahdollistavissa välineissä. 4- TIETOSUOJA: Joidenkin CONCORD 2004 S.A.:n verkkosivustollaan tarjoamien palveluiden käyttämiseksi KÄYTTÄJÄN tulee antaa määrättyjä henkilötietoja. CONCORD 2004 S.A. noudattaa henkilötietojen tietosuojaa koskevan 13. joulukuuta annetun, perustuslakiin pohjautuvan lain 15/1999, sekä kyseisen lain soveltamissääntöjä koskevan 21. joulukuuta annetun kuninkaallisen asetuksen 1720/2007, sekä muiden kulloinkin voimassa olevien säädösten määräyksiä, ja valvoo käyttäjien henkilötietojen asianmukaisen käyttämisen ja käsittelyn takaamista. Tätä varten henkilötietojen tietojenkeruulomakkeissa, joita käytetään kaikkien niiden palvelujen yhteydessä, joita käyttäjä voi pyytää CONCORD 2004 S.A.:lta, ilmoitetaan käyttäjille kussakin tapauksessa heidän henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä erityisehdoista ja niiden hyväksymisestä. Käyttäjille ilmoitetaan laaditun tiedoston vastuullinen taho, tämän osoite, mahdollisuus käyttää saanti-, korjaus-, peruutus- tai vastustusoikeuttaan, sekä tietojen käyttötarkoitus sekä tietojen mahdollinen ilmoittaminen kolmansille tahoille. CONCORD 2004 S.A. ilmoittaa niin ikään, että se noudattaa tietoyhteiskunnan palveluita ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan 11. heinäkuuta annetun lain 32/2002 määräyksiä ja pyytää kaikissa tilanteissa käyttäjiltään näiden suostumusta sähköpostin käsittelyyn kaupallisissa tarkoituksissa. Kun mainitut tiedonkeruulomakkeet täytetään, käyttäjän henkilötiedot lisätään asianmukaisesti rekisteröityyn ja käsiteltyyn tiedostoon, joka on CONCORD 2004 S.A.:n omaisuutta. Tiedoston käyttötarkoituksena on tarjota kaupallistamispalveluita liittyen lastenvaunuihin ja – rattaisiin, samoin kuin muihin lastenhoitoon liittyviin ja vastaaviin tuotteisiin, sekä välittää käyttäjälle kaikkea mahdollisista kaupallista tietoa, jonka CONCORD uskoo olevan käyttäjää kiinnostavaa. Missään tapauksessa mainittuja tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille. Ilmoitamme niin ikään käyttäjille, että heillä on mahdollisuus käyttää saanti-, korjaus-, peruutus- tai vastustusoikeuttaan henkilötietoihinsa liittyen ilmoittamalla siitä osoitteella [email protected] tai kirjeitse CONCORD 2004 S.A.:lle osoitteella 5 – TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET: CONCORD 2004 S.A. joko itse tai siirronsaajana omistaa kaikki verkkosivustonsa teollis- ja tekijänoikeudet, samoin kuin vastaavat oikeudet liittyen sivustojen sisältämiin elementteihin (esimerkkinä mm. kuvat, ääni, audio, video, ohjelmisto tai tekstit; merkit tai logot, väriyhdistelmät, rakenne ja design, käytettyjen materiaalien valinta, sivuston toimintaan, sivustolle pääsyyn tai sivuston käyttöön tarvittavat tietokoneohjelmat jne.), joiden haltijuus kuuluu CONCORD 2004 S.A.:lle tai sen käyttöluvan antajille. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslain artiklojen 8 ja 32.1., toinen kappale, määräysten nojalla tämän verkkosivuston sisällön toisintaminen, jakelu ja julkinen kommunikointi, mukaan lukien käyttöön antaminen, kokonaisuudessaan tai osittain, millä tahansa alustalla ja millä tahansa teknisellä välineellä on nimenomaisesti kiellettyä ilman CONCORD 2004 S.A.:n lupaa. KÄYTTÄJÄ sitoutuu kunnioittamaan CONCORD 2004 S.A.:lle kuuluvia teollis- ja tekijänoikeuksia. KÄYTTÄJÄ sitoutuu olemaan poistamatta, muuttamatta, huomioimatta tai manipuloimatta mitä tahansa suojausvälinettä tai turvallisuusjärjestelmää, joka on asennettu verkkosivuston luoneen yhtiön sivuille. 6 – TAKUU- JA VASTUUVAPAUTUS: CONCORD 2004 S.A. ei ole vastuussa missään tapauksessa lain määrittelemissä rajoissa minkä tahansa luonteisista vahingoista ja haitasta, jota saattaisi aiheutua mm. seuraavista: sisältöön liittyvät virheet tai puutteet, verkkosivuston sisältämien tietojen todenmukaisuuden, integriteetin, päivityksen tai tarkkuuden puuttuminen, portaalin käytettävyyden puuttuminen, tai sisältöön liittyvien virusten tai haitta- ja vahinko-ohjelmien välittyminen, joita saattaa ilmetä huolimatta siitä, että käyttöön on otettu kaikki tekniset keinot niiden välttämiseksi. Tämän verkkosivuston ja sen sivujen sisältö ja tiedot eivät ole CONCORD 2004 S.A.:ta sitovia, eivätkä ole virallinen ilmaisu sen mielipiteistä, sillä kyseessä on yksinomaan luoteeltaan tiedottavan ja valistavan palvelun tarjoaminen. 7 – MUUTOKSET: CONCORD 2004 S.A. varaa oikeuden suorittaa ilman ennakkovaroitusta tarpeellisiksi katsomansa muutokset portaalissa, ja voi näin ollen vaihtaa, poistaa tai lisätä sekä sivuilla tarjottuja sisältöjä ja palveluita, että tapaa, jolla edellä mainitut on esitetty tai sijoitettu portaalissa. 8 - LINKIT: Siinä tapauksessa, että hallinta-alueen nimissä annettaisiin käyttöön linkkejä tai hyperlinkkejä muihin Internet-sivustoihin, CONCORD 2004 S.A. ei valvo millään tavalla mainittuja sivustoja tai niiden sisältöä. CONCORD 2004 S.A. ei missään tapauksessa ota minkäänlaista vastuuta vieraalle verkkosivustolle kuuluvan linkin sisällöistä, eikä myöskään takaa minkään mainittujen hyperlinkkien tai muiden Internet-sivustojen sisältämien materiaalien tai tietojen teknistä saatavuutta, laatua, luotettavuutta, tarkkuutta, laajuutta, todenperäisyyttä, voimassa oloa tai lainmukaisuutta. Näiden ulkoisten liitäntöjen tarjoaminen sivustolla ei myöskään tarkoita minkäänlaista liikekumppanuutta, fuusiota tai osallistumista linkkien yhdistämien yhtiöiden tai tahojen kanssa. 9 - POISSULKEMISOIKEUS: CONCORD 2004 S.A. pidättää oikeuden kieltää tai poistaa portaalin ja/tai siellä tarjottujen palvelujen käyttämisen ilman ennakkovaroitusta, omasta tai kolmannen osapuolen aloitteesta sellaisilta käyttäjiltä, jotka rikkovat näitä yleisiä käyttöehtoja. 10 - YLEISTÄ: CONCORD 2004 S.A. ja/tai sen käyttöluvan antajat ryhtyvät lakitoimenpiteisiin näiden ehtojen rikkojaa vastaan, samoin kuin minkä tahansa portaalin väärän käytön suorittajaa vastaan käyttäen siihen kaikkia sille mahdollisesti lain mukaan kuuluvia siviili- ja rikosoikeudellisia keinoja. 11 - EHTOJEN MUUTTAMINEN JA VOIMASSAOLO: CONCORD 2004 S.A. voi muuttaa koska tahansa tässä määriteltyjä ehtoja tässä esitetyllä tavalla julkaistuna. Mainittujen ehtojen voimassaolo riippuu niiden julkaisuhetkestä ja ne ovat voimassa siihen asti, kunnes niitä muutetaan toisilla asianmukaisesti julkaistuilla ehdoilla. 12 – SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE: CONCORD 2004 S.A.:n ja KÄYTTÄJÄN välistä suhdetta hallinnoidaan voimassa olevalla Espanjan lainsäädännöllä ja mitkä tahansa erimielisyystapaukset alistetaan Barcelonan kaupungin tuomioistuinten ratkaistavaksi.